Adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja és hatálya
 Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy
meghatározza a Nagy Tímea e.v. 1131 Budapest, Rokolya utca 35. 3/11. (a
továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok
felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos
elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes
adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit
megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató
tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának
bemutatására.
 A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél
folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Az irányadó jogszabályok
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban:
„GDPR”)
 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: „Infotv.”)
 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a
továbbiakban: „Eker. tv.”);
 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

3. Az adatkezelő adatai
Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:
 Név: Nagy Tímea e.v.
 Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 35. 3/11.
 Postai cím: 1131 Budapest, Rokolya utca 35. 3/11.
 Adószám: 69641796-1-41
 Telefonszám:
 E-mail cím:

4. Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
a. Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagokra
 Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése
 Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére történik aki az Adatkezelőnek az
informatikai szolgáltatójaként tevékenykedik
 Az adattovábbítás jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
Adatfeldolgozók: Sales Autopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33.
félemelet 4; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773; adószám: 25743500-2-41)
 Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 60 nap
 Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének
ellehetetlenülése
b. Feliratkozás hírlevélre
 Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
 A kezelt adatok köre: az űrlapon megadható ügyfél azonosítási adatok (név, e-mail
cím, telefonszám, postázási cím)
 Az adatkezelés célja: a címzett számára információs anyagok küldése, tájékoztatás
új termékekről, akciókról, eseményekről
 Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból
felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról. Az
érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint
az Adatkezelőnek postai úton megküldött leiratkozási kérelemmel. Leiratkozás vagy
a hírlevél szolgáltatás megszüntetésének hiányában a hozzájárulás megadásától
számított 5 évig.
 Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft. részére történik aki az Adatkezelőnek az
informatikai szolgáltatójaként tevékenykedik
c. Vásárlás
 Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása; a vásárlást követően:
törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve a
futárszolgálat hatékonysága céljából kerül kezelésre
 A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím (szállítási cím)
 Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt
anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása
 Adattovábbítás:
Sales Autopilot Kft. – informatikai partner
Magyar Posta Zrt. – logisztikai partner
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. – logisztikai partner
 Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 Adatfeldolgozók:
Sales Autopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4;
cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773; adószám: 25743500-2-41)
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-042463; statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01; adószám: 10901232-
2-44)
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely:2351
Alsónémedi, GLS Európa u. 2. ; cégjegyzékszám: 13-09-111755; adószám: 12369410-
2-44)
 Az adatok törlésének határideje: Minden adatot a megadásuktól számított 5 naptári
év leteltével törlünk
 Az adatközlés hiányának esetleges következménye:
– a megrendelt anyag/termék teljesítésének meghiúsulása
– pontatlan szállítási cím vagy telefonszám hiányában nagyobb arányú teljesítési
sikertelenség amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés
megkísérlésére az érintett költségére
– a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető
(az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az
adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az
ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím)
törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig
d. Számlázás
 Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése
 A kezelt adatok köre: név; lakcím
 Adatkezelés platformja: papíralapú
 Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése
 Adatfeldolgozó: a kiállított számlákat az Adatkezelő dolgozza fel, és tárolja 1 évig
 Adattovábbítás jogcíme: Adatkezelő jogos érdeke
 Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év
 Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás
megtagadására törvényi kötelezés folytán
e. Facebook oldal
 Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása ráutaló magatartással
 Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által
üzemeltetett, és az Adatkezelő által a [] alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az
oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek
adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában
kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat,
úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a
szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!
 FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is
települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval,
de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati
eredményeként).
 Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő
Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése

5. Az ügyfelek jogai, jogorvoslati lehetőségek
 Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa
kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási
igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban
megadott elérhetőségeken.
 Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem
gyakorolhatja.
 A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14.
cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti
tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.
 A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő
tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az
Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre
vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
1) A rá vonatkozó személyes adatok;
2) az adatkezelés célja(i);
3) az érintett személyes adatok kategóriái;
4) azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
5) az adatok tárolásának időtartama;
6) a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
7) a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
8) a kezelt adatok forrása;
9) profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának
részletei, gyakorlati hatásai;
10) a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való
átadása.
o A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a
kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön
kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az
Adatkezelőtől.
o Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os
adminisztrációs díjat kér.
o Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30
nap.
 A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan adatok helyesbítését.
 A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az
érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon
belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
1) Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes
hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
2) az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
3) az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek
nincs más jogalapja az adatkezelésre;
4) a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
5) a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez törölni kell.
o Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az
adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
1) Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez
szükséges a további adatkezelés;
2) a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából szükséges;
3) közérdekből;
4) archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
5) jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike
fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
1) Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra
az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának,
helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
2) az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését,
csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
3) az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok
további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
o Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a
korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett
adatot, amennyiben:
1) Az érintett ehhez hozzájárul;
2) jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
3) más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
4) közérdek érvényesítéséhez szükséges.
 A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását
– írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és
véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és
amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő
jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás
visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
 Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó
adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban
történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a
lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság,
hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson)
alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan
érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
1) az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése céljából;
2) az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
3) alkalmazását jogszabály engedélyezi;
4) szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

6. Kapcsolatfelvétel
Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így
különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja,
majd törli.
A kapcsolatfelvétel történhet e-mailben és postai úton az alábbi elérhetőségeken.
E-mail: elmenykartyad@elmenykartyad.hu
Postacím: 1131 Budapest Rokolya u. 35. 3/11

7. Az adatfeldolgozással kapcsolatos jogai
Az ügyfélnek bármikor van lehetősége információt kérni arról, hogy milyen személyes adatait
használjuk fel. Joga van az adatok helyesbítését, az adatfeldolgozás korlátozását vagy
megszüntetését is kérni valamint bármikor visszavonhatja az adatfeldolgozáshoz szükséges
hozzájárulását vagy kérheti az adatok továbbítását. Jogában áll panaszt tenni az illetékes
felügyeleti hatóságnál amennyiben úgy véli, hogy személyes jogai sérülnek.
A beérkezett kérelmeket igyekszünk 1 héten belül de legfeljebb 1 hónapon belül feldolgozni.
Amennyiben a kérelem különösen bonyolult vagy terjedelmes akkor az ügyintézés legfeljebb
2 hónappal meghosszabbodhat. A kérelme teljesítése érdekében azonosíthatjuk Önt, hogy
megelőzzük az illetéktelen személyeknek való adatszolgáltatást. Továbbá ha a kérelme
egyértelműen túlzó, megalapozatlannak tűnő vagy visszaélésszerű akkor az intézkedést
jogunkban áll megtagadni.